Baltic Green Belt

Baltic green belt (BELT)
Diskutuotinos problemos

  • Baltijos jūros eutrofikacija.
  • Natūralaus jūros ir pakrantės landšafto biologinės įvairovės mažėjimas.
  • Konfliktai, kylantys dėl pakrantės zonų (jūros, sausumos, valstybių sienų) valdymo ir naudojimo.
  • Didelis infrastruktūros vystymo poveikis.
  • Įžvalgumo dėl tarpvalstybinės sienos pakrantės ekonominio vystymo iššūkių ir galimybių, nepakenkiant pakrantės ekosistemai, trūkumas.
  • Klimato kaitos poveikis ekologinėms, socialinėms ir ekonominėms sistemoms.
Projekto idėja
Taikyti Europos “Green Belt” tikslus Baltijos jūros pietų ir rytų pakrantės linijai tarp Vokietijos ir Suomijos.
Europos “Green Belt Initiative” vizija yra sukurti ekologinį tinklą, einantį nuo Barenco iki Juodosios jūros, kuris būtų globalinis tarpvalstybinio bendradarbiavimo gamtos išsaugojimo ir darnaus vystymosi pagrindais, simbolis.
Taigi, projektas turėtų pagelbėti įdiegti HELCOM Baltijos jūros veiksmų planą, HELCOM rekomendaciją 15/1 “Pakrantės juostų apsauga” ir ES rekomendaciją “Integruoto pakrantės zonos valdymo Europoje įdiegimas”.
Bendrieji tikslai
“Baltic Green Belt” padaryti įgyvendinama priemone, padedančia vystytis vietinėms politinėms ir administracinėms bendruomenėms.
Suderinti interesų konfliktą pakrantės zonoje bei pagerinti jūrinės ir žemyninės dalies integruotą pakrantės zonos valdymą.
Suprasti visas globalinio klimato kaitos pasėkmes vietiniu lygiu, atsižvelgiant į specifines ir jautrias situacijas pakrantės zonose bei pagerinti vietinių suinteresuotų grupių kompetenciją spręsti susidariusias problemas.
Prisidėti prie palankaus Baltijos jūros biologinės įvairovės išsaugojimo bei eutrofikacijos mažinimo, siekiant HELCOM geros Baltijos jūros aplinkos būklės vizijos.
Sukurti “Baltic Green Belt” kaip funkcionuojantį ekologinį tinklą ir panaudoti iniciatyvą kaip atitinkamą informacijos, patirties bei praktinių žinių apsikeitimo tarpvalstybinio bandradarbiavimo plotmėje siekiant gamtos išsaugojimo bei pakrantės vystymo, mechanizmą.
Bendrojo pobūdžio veikla
Vystymas ir įdiegimas
Identifikuoti darnaus vystymosi žemės ūkyje, žuvininkystėje/ marikultūroje bei turizme, potencialą.
Vystyti ir diegti pakrantės apsaugos, kanalizuojamo vandens valymo bei pakrantės gamtovaizdžio išsaugojimo gerinimo koncepcijas, atkreipiant dėmesį į numatomą globalinio klimato kaitos poveikį bei esamas pakrančių apsaugos prielaidas.
Tirti ir atlikti bandomąsias veiklas, pageidautina partneriaujant privačiam ir viešajam sektoriui, akcentuojamose vietovėse, kad pakrančių apsaugai, darniai pakrančių zonų plėtrai žemės ūkio, žuvininkystės/ marikultūros atžvilgiu, būtų pasitelkiami patys geriausi praktiniai pakrančių apsaugos, kanalizuojamo vandens valymo bei pakrantės gamtovaizdžio išsaugojimo pavyzdžiai.
Perduoti pamokas, išmoktas iš bandomųjų veiklų kitiems pakrančių “Baltic Green Belt” regionams.
Vystyti bendras strategijas, skatinti ir vykdyti veiklą, kuri sietų sausumos ir jūrinę dalis, teikti gerus praktinius pavyzdžius.
Vystyti koncepcijas, kurios padėtų atlikti pokario liekanų išvalymą iš pakrančių zonų.
Siekti bendrų sprendimų dėl konfliktų, susijusių su augančia ekonomine veikla.
Bendravimas ir bendradarbiavimas
Kelti ir gerinti supratimą apie sąsajas tarp pakrančių sausumos ir jūros zonų tam, kad būtų suformuotas regioninis identitetas, grindžiamas pakrančių gamtos turtais.
Parodyti, kaip galima gėrėtis pakrančių ekosistemomis, arealais apsaugos zonose ir už jų ribų, kurie dera su esama infrastruktūra sausumoje ir jūroje.
Skleisti informaciją apie sausumos taršos mažinimo bei vandens kokybės gerinimo pakrantės ūkiui ir biologinei įvairovei, svarbą.
Pateikti praktika paremtą informaciją apie klimato kaitos pasėkmes suinteresuotoms “Baltic Green Belt” šalims bei apie jų reagavimo galimybes.
Koordinuoti rūšių pavyzdžių, kurie gali būti laikomi neformaliais “Green Belt” indikatoriais per tam tikrą laiką, bei kitų rūšių, kurios yra svarbios biologinei įvairovei, identifikavimą. Tai turi būti padaryta kartu su IUCN Species Survival Commission (SSC), šalių vyriausybėmis bei NGO, taip pat atkreipiant dėmesį į rūšių perskirstymą dėl klimato kaitos.
Susieti partnerius iš gamtos išsaugojimo sektoriaus ir ne tik (dėl darnios pakrančių zonų plėtros) su “Green Belt” tinklu ir kelti Europos iniciatyvos aspekto klausimą.
Pasinaudoti moksliniais vizitais ir studijomis, siekiant pasidalinti bendrąja praktika, sustiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą bei sutelkti pajėgas esamoms ir būsimoms veikloms įgyvendinti.
Veiklos kryptys
Aktyviai prisidėti prie nacionalinio ir regioninio vystymosi planų dėl Baltijos jūros pakrantės darnaus valdymo, taip pat prie Natura 2000 ir HELCOM Baltijos jūros veiksmų plano tiklsų.
Išnaudoti “Green Belt” veiklą, siekiant paveikti sprendimus darančias šalis, kad “Baltic Green Belt” tikslai būtų integruoti į jų gamtos išsaugojimo veiklos kryptis.
Integruoti “Baltic Green Belt” į regioninio planavimo procesą bei nacionalinį žemės ūkio vystymo veiksmų planą, taip pat į saugomų vietovių valdymą, puoselėti tarpvalstybinį bendradarbiavimą.
Teikti siūlymus darniai pakrančių plėtrai ir bendradarbiavimui tarp nacionalinių ir regioninių institucijų, kurios yra susijusios su regionine plėtra, gerinti.
Susumuoti bandomųjų projektų išvadas, pateikti ataskaitą ir pasiūlyti rekomendacijas tarpvalstybinių pakrančių zonų valdymui pasinaudojant patirtimi, gauta iš bandomosios veiklos.
Numatomi rezultatai
“Baltic Green Belt” – suprantamas kaip dalis regioninio identiteto ir yra plačiai naudojamas pažymėti produktus, veiklas ir paslaugas, kurie sustiprina vietinį ir regioninį darnų vystymąsi bei gamtos išsaugojimą pietinėje Baltijos pakrantės zonoje.
Pagerinta integruota darni plėtra Baltijos pakrančių zonoje (sausumos ir jūrinėje dalyje) Viokietijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Rusijoje.
Pagerintas tarpvalstybinis bendradarbiavimas dėl darnaus pakrančių valdymo ir gamtos išsaugojimo.
Pagerinta pakrančių valdymo ir išsaugojimo kompetencija ir galimybės.
Pasiūlymai, siekiant sušvelninti numanomą klimato kaitos poveikį bei būdai prie jo prisitaikyti.
Įtakojamos veiklos kryptys strategijos, veiksmų planai ir/ arba kiti nuostatai dėl dalyvaujančių šalių pakrančių valdymo.
Sušvelninti konfliktai tarp žmogaus veiklos ir gamtos išsaugojimo jūrinėje pakrančių dalyje bei pakrantės ruože.
“Baltic Green Belt” yra įkurta kaip tvirta Europos “Green Belt” iniciatyvos dalis.
           

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>